Table I.

List of env epitopes

HLA restrictionSequenceRegionPrevious descriptiona
Class IIVGNLWVTVYYGVPVW
     WVTVYYGVPVWKGATC1/C2VYYGVPVWKEA
GATTTLFCASDAKAY
     TTLFCASDAKAYDTEC1/C2Not described
THACVPADPNPQEMVC1/C2CVPTDPNPQEVV
ENVTENFNMWKNEMV
     ENFNMWKNEMVNQMQC1/C2PQEVVLVNVTENFNMWKNDMV
EMVNQMQEDVISLWDC1/C2Not described
CVKLTPLCVTLECRNC1/C2Not described
NCSFNATTVVRDRKQ
     NATTVVRDRKQTVYAV1/V2Not described
VYALFYRLDIVPLTK
     FYRLDIVPLTKKNYSV1/V2Not described
INCNTSAITQACPKVC3KLTSCNTSVITQACPKVSFE
FDPIPIHYCTPAGYAC3PKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNN
PKVTFDPIPIHYCTP
     FDPIPIHYCTPAGYAC3PKVSFEPIPIHYCAPAGFAILKCNN
TGDIIGDIRQAHCNIV3/C4GRAFVTIGKIGNMRQAHCNISRAKWNAT
SSSIITIPCRIKQIIV4/C5Not described
ITIPCRIKQIINMWQ
     CRIKQIINMWQEVGRC5DTITLPCRIKQIINMWQKVG
VGRAMYAPPIKGNIT
     MYAPPIKGNITCKSN
         PIKGNITCKSNITGLC5VGKAMYAPPISGQIRCSSNITGLL
ETFRPGGGDMRNNWRC5FRPGGGDMRDNWRSEL
ELYKYKVVEIKPLGV
     YKVVEIKPLGVAPTTC5Not described
Class IEIKPLGVAPTTTKRR
     LGVAPTTTKRRVVERC5Not described
HLA-A*01YSENSSEYYV1/V2Not described
  • a According to Los Alamos Database (reference 24).